</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 217/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự làm việc với Công ty TNHH MTV ĐTXD Phúc Thịnh xin đầu tư dự án Khu dân dân cư thương mại, Chợ Đông Phú, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 20 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết huyện Châu Thành.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến