</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 216/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị Sơ kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Châu Thành, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Chi cục Thống kê huyện chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Thành viên Ban chỉ đạo; Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Châu Thành (theo Quyết định số 6836/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 23 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện Châu Thành.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến