</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 215/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vướng mắc thi công công trình: Mở rộng Cụm dân cư vượt lũ xã Phú Tân, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Ban QLDA-ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên Môi trường, Công an,  Ban QLDA-ĐTXD huyện và Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh huyện Châu Thành.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Tân, Trưởng Công an xã  Phú Tân.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 21 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Trụ sở UBND xã Phú Tân.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến