</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 214/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

 

          Căn cứ Công văn số 464/VP-HĐND&UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng HĐND&UBND huyện về việc đề nghị xem xét đóng góp ý kiến đối với hồ sơ cưỡng chế của hộ Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Văn Từ và giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Ngôn.  

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp thông qua hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối của các hộ: Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Văn Từ; giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Ngôn, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành.

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT&HT, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp. 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 20 tháng 6 năm 2017

(Thứ ba).

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh