</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 212/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

GIẤY MỜI  

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự buổi tiếp dân đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Quang, cư ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (UBND xã Đông Phước A chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Công an huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phước A.

* Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 21 tháng 6 năm 2017.          

* Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nhờ UBND xã Đông Phước A mời bà Nguyễn Thị Quang