</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 211/GM-VP Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

     GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì (Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện (theo Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 và Quyết định số 6697/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 20 tháng 6 năm 2017 (Thứ ba).

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

 

* Trưởng ban:                         

1. Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện.

* Phó trưởng ban:    

2. Ông Trương Hùng Cường, Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện.

* Các ủy viên:

3. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp.

4. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

5. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Ông Huỳnh Thanh Trung, Phó Trưởng Công an huyện.

* Mời tham gia làm ủy viên:

7. Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

8. Ông Bùi Hồng Cẩn, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

9. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

10. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện đoàn.

11. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện.

12. Ông Lương Phước Đại, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

13. Ông Lê Minh Hải, Viện trưởng VKSND huyện.