</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/GM-HĐND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /GM-HĐND

Châu Thành,  ngày       tháng 6 năm 2017

 

GIẤY MỜI

Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

 Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kính mời quý đại biểu tham dự kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trân trọng kính mời:

- Đại diện Thường trực: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, đơn vị huyện Châu Thành;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang;

- Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các xã, thị trấn;

- Đại diện cử tri các xã, thị trấn.

* Thời gian làm việc: 02 ngày (22 - 23/6/2017). Khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 22/6/2017.

* Địa điểm: Hội trường I - Ủy ban nhân dân huyện.

Rất mong quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:

- - Như thành phần mời;

  - Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Hoàng Liêm