</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 210/GM-VP Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản dùng chung của tỉnh được phát triển trên hệ thống phần mềm của tỉnh cấp cho Văn phòng HĐND và UBND huyện (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Công chức (hoặc nhân viên) phụ trách công tác Văn thư lưu trữ của các phòng, ban ngành huyện;

- Công chức (hoặc nhân viên) phụ trách quản trị phần mềm Một cửa điện tử các xã, thị trấn;

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 20 tháng 6 năm 2017 (Chiều thứ 3).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

* Ghi chú: Cá nhân tự trang bị laptop để tiện việc thực hành.

 

Nơi nhận:                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.