</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 209/GM-VP Châu Thành, ngày 14 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội.

- Thành viên Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện (Theo Quyết định số 5327/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện).

- Chủ tịch UBND: xã Phú An, thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16/6/2017 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến