</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 208/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

GIẤY MỜI  

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành.

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Đại diện lãnh đạo: UBND thị trấn Mái Dầm, Ngã Sáu, xã Phú Tân và Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 16 tháng 6 năm 2017          

* Địa điểm:  Tại Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

(Đính kèm danh sách)

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giấy mời này thay thế Giấy mời số 205/GM-VP ngày 12 tháng 6 năm 2017

của Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

DANH SÁCH

Các hộ dân họp giải quyết vướng mắc

 

 

1. Ông Nguyễn Thanh Hồng bị ảnh hưởng dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm.

2. Ông Lê Thanh Long, bà Lê Thị Diệu, ông Lê Văn Bé Mười và ông Phạm Văn Dũng cùng bị ảnh hưởng dự án Cụm dân cư vượt lũ xã Phú Hữu (nay là xã Phú Tân).

          3. Ông Lê Văn Lý bị ảnh hưởng dự án xây dựng Nhà máy Xi măng tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3.

4. Bà Nguyễn Thị Nhựt Linh bị ảnh hưởng dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ thị trấn Ngã Sáu.