</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 207/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp giải quyết vướng mắc Chợ Ngã Sáu, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Ngã Sáu.

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cần Thơ (CTC), Liên doanh Công ty TNHH Dịch vụ TV&XD Phương Nam và Công ty TNHH Thống Nhất)

* Thời gian: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 14 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện Châu Thành.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến