</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 206/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 6 năm 2017

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /GM-VP

Châu Thành, ngày     tháng    năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2017.

+ Thành phần tham dự kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

          - Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Thanh tra huyện;

          - Đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 

+ Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 14 tháng 6 năm 2017.                 

+ Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy.

 Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

 Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến