</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 204/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp góp ý thiết kế xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú An, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện.

- Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA - ĐTXD huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú An.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

* Ghi chú: Ban QLDA-ĐTXD huyện, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và mời đơn vị tư vấn thiết kế.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến