</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 203/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Phòng: TN&MT, Tư pháp, KT&HT, TC-KH, NN&PTNT huyện.

- Lãnh đạo: UBND thị trấn Mái Dầm, UBND xã Đông Phú, Phú Hữu.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.               

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

 

1. Ông Hồ Văn Lý, ngụ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú.

2. Bà Nguyễn Thị Yến Linh, ngụ ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm.

3. Bà Lê Thị Nguyên, ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm.

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm.

5. Ông Trần Văn Phúc, ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu.

6. Ông Nguyễn Văn Tấn, ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Hồ Văn Lý, cư ngụ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng: Nhà máy sản xuất, gia công, đóng gói, sang chai thuốc bảo vệ thực vật tại Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú 1 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Thị Yến Linh, cư ngụ ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án: Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, Hậu Giang (Phần hành lang an toàn đường điện, đợt 4) (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Lê Thị Nguyên, cư ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án: Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, Hậu Giang (Phần hành lang an toàn đường điện,  đợt 4) (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Huỳnh Thị Ngọc Giàu, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án: Xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Trần Văn Phúc, cư ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) (phần hành lang an toàn đường điện, đợt 1) (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Văn Tấn, cư ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) (phần hành lang an toàn đường điện, đợt 1) (do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời bà đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc ……........ giờ............., ngày .........….……………. tại …………………..........….., tôi…............................................................, chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ….......…/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao