</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 202/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 6 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp huyện Châu Thành, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện.

- Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê huyện.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường I-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến