</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 201/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí dự họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện góp ý Kế hoạch phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2018, do đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện (Theo Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’, ngày 15 tháng 6 năm 2017 (Thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Số:  5685/QĐ-UBND                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Châu Thành, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 662/TTr-PNV ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

I. BAN CHỈ ĐẠO:

* Trưởng ban:

1. Ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

* Các Phó Trưởng ban:

2. Mời Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

3. Mời ông Huỳnh Chí Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin (làm Thường trực);

* Ủy viên Thường trực:

5. Mời ông Võ Văn Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

6. Mời ông Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

7. Ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện;

* Ủy viên:

8. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

9. Bà Trần Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

10. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

11. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp; 

13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện;

14. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Y tế huyện;

15. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện;

16. Ông Quách Thanh Bình, Giám đốc Bưu điện huyện;

17. Bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện;

18. Ông Ngô Văn Gấm, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện;

19. Ông Huỳnh Thanh Trung, Phó Trưởng Công an huyện;

20. Ông Huỳnh Văn Thép, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

21. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó Trưởng phòng Nội vụ;

22. Bà Lê Thị Thùy Như, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

23. Ông Nguyễn Văn Trương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

24. Bà Nguyễn Thị Kiều Thúy, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;

* Mời tham gia ủy viên:

25. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

26. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

27. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;

28. Ông Bùi Văn Xua, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

29. Ông Tiêu Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

30. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

II. TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC:

* Tổ trưởng:

1. Ông Nguyễn Hữu Thời, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

* Tổ phó:

2. Mời ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

* Thư ký:

3. Ông Võ Thanh Tuấn, Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin;

* Tổ viên:

4. Ông Đặng Thành Sơn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Ông Dương Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng Đội Công an xã và Xây dựng phong trào, Công an huyện;

6. Ông Nguyễn Thanh Tú, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng;

7. Ông Nguyễn Hùng Đảo, Chuyên viên Phòng Y tế;

8. Bà Huỳnh Thị Lệ Xuân, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

- Đề ra các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Trong quá trình thực hiện phải sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào. Thường xuyên chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

- Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khi ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo để tham mưu, giúp việc cho nhóm thường trực Ban Chỉ đạo. Trường hợp có thay đổi thành viên do công tác cán bộ, Ban Chỉ đạo kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

- Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về các tiêu chí của ngành, đưa việc thực hiện các tiêu chí vào chỉ tiêu thi đua của ngành.

- Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

- Tổ Chuyên viên có nhiệm vụ thực hiện công việc cụ thể theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định thành lập, kiện toàn và thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Tống Hoàng Khôi