</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 8/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Nguyễn Văn Dân

Sinh năm: 1948                                                    Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Đông Phú A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 02 năm 1966.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Du kích.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phước.

Bị thương lần 1: Tháng 8 năm 1972, lần 02: Tháng 6 năm 1973.

Nơi bị thương: Xã Đông Phước

Trường hợp bị thương: Đi công tác và đánh Đồn Xẻo Chồi.

Các vết thương thực thể: Vùng lưng phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y Châu Thành.

Ra viện lần 01: Tháng 10 năm 1972, lần 2: Tháng 7 năm 1973.

 

Nơi nhận;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Nguyễn Văn Dân;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH