</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 7/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Nguyễn Văn Thum

Sinh năm: 1951                                          Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 02 năm 1968.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Du kích.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phú.

Bị thương tháng 8 năm 1971.

Nơi bị thương: Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú.

Trường hợp bị thương: Đang thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các vết thương thực thể: gối phải, vùng đầu bên phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y huyện Châu Thành B.

Ra viện tháng 02 năm 1972.

 

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Nguyễn Văn Thum;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH