</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 6/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Nguyễn Văn Giỏi

Sinh năm: 1949                                          Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Đông Phú A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 01 năm 1963.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Xã Đội phó.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phước.

Bị thương tháng 10 năm 1969.

Nơi bị thương: Tại chợ Long Thạnh (Phụng Hiệp).

Trường hợp bị thương: Kết hợp với đơn vị Tây Đô đánh biệt kích.

Các vết thương thực thể: Cánh tay trái, cẳng chân phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y huyện Châu Thành.

Ra viện tháng 10 năm 1970.

 

Nơi nhận;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Nguyễn Văn Giỏi;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH