</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Bùi Văn Chúng

Sinh năm: 1955                                          Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Đông Phú A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 11 năm 1971.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Trung đội trưởng.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phước.

Bị thương tháng 6 năm 1974.

Nơi bị thương: Xã Đông Phước.

Trường hợp bị thương: Đứng cùng với đơn vị đánh diệt đồn Xẻo Chồi,

Các vết thương thực thể: Cánh chậu phải, xương đùi phải, gối phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y Châu Thành.

Ra viện tháng 7 năm 1974.

 

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Bùi Văn Chúng;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH