</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Trần Văn Nghĩa

Sinh năm: 1947                                          Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 01 năm 1965.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Tiểu đội trưởng.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Thường Đông cũ (nay là xã Đông Thạnh).

Bị thương ngày 16 tháng 6 năm 1968.

Nơi bị thương: Tại Ông Cửu, xã Đông Thạnh.

Trường hợp bị thương: Đang chiến đấu với địch.

Các vết thương thực thể: Khuỷu tay trái, vùng hốc mắt phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Dân y huyện.

Ra viện ngày 29 tháng 6 năm 1968.

 

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Trần Văn Nghĩa;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH