</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Lê Văn Cuộc

Sinh năm: 1948                                                    Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 12 năm 1964.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Du kích.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phước.

Bị thương ngày 20 tháng 9 năm 1969.

Nơi bị thương: Ấp Đông Mỹ, xã Đông Phước.

Trường hợp bị thương: Chống càn quét của địch.

Các vết thương thực thể: Vùng dưới hốc mắt phải.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y huyện Châu Thành.

Ra viện ngày 30 tháng 9 năm 1969.

 

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Lê Văn Cuộc;

- Lưu: VT.

 

 

 CHỦ TỊCH