</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Bà: Nguyễn Thị Ngây

Sinh năm: 1954                                                    Nam/Nữ: Nữ

Nguyên quán: Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trú quán: Ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 02 năm 1973.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Cán bộ giao liên cơ sở.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Huyện đoàn Châu Thành B.

Bị thương ngày 26 tháng 9 năm 1974.

Nơi bị thương: Xã Phú Hữu.

Trường hợp bị thương: Đi công tác.

Các vết thương thực thể: Vùng thái dương.

Sau khi bị thương được điều trị tại Dân y huyện Châu Thành B.

Ra viện ngày 11 tháng 10 năm 1974.

 

Nơi nhận;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Bà Nguyễn Thị Ngây;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH