</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/GCN-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 2 năm 2016
   
   

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Phạm Văn Tính

Sinh năm: 1954                                                    Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác tháng 10  năm 1970.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Du kích.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Thạnh.

Bị thương ngày 31 tháng 10 năm 1973.

Nơi bị thương: Đồn Ngã Cạy, xã Đông Thạnh.

Trường hợp bị thương: Bị địch mai phục.

Các vết thương thực thể: Vùng đầu, bã vai trái, khuỷu tay trái.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y huyện Châu Thành.

Ra viện  ngày 20  tháng 11 năm 1973.

 

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Phạm Văn Tính;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH