</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5/GCN-UBND Châu Thành, ngày 6 tháng 2 năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của dự án: VTNN Việt Hà 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lượt, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

          Xét nội dung đề án Bảo vệ môi trường đơn giản của dự án kinh doanh VTNN Việt Hà và kèm theo văn bản đề nghị của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Châu Thành.                 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH XÁC NHẬN:

 

Điều 1. Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án kinh doanh VTNN Việt Hà (Đại diện là ông Ngô Văn Bảy – Chủ cơ sở) lập đã được đăng ký tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành.

Điều 2. Chủ cơ sở có trách nhiệm:

          2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đề ra trong đề án; đảm bảo các chất thải và các vấn đề môi trường khác được quản lý, xử lý đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

          2.2. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

          Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

                                                                         

                                                   TM.UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

                                                                        KT. CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ dự án (Cơ sở)

- Lưu VP    

                                                                      

                                                                     

                                                                        Tống Hoàng Khôi