</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4/GCN-UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 1 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 

của dự án: Nhà nghỉ Ngọc Trân  

 

 

Kính gửi: Bà Bùi Thị Thiền - Chủ cơ sở 

 

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án Nhà nghỉ Ngọc Trân , Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành xin thông báo như sau:

1.Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký tại ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

2. Chủ dự án (Đại diện: Bà Bùi Thị Thiền – Chủ cơ sở) có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án kinh doanh Nhà nghỉ Ngọc Trân trong giai đoạn xây dựng cũng như trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

3. Bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký và Thông báo này là căn cứ để các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự ánkinh doanh Nhà nghỉ Ngọc Trân. 

4. Chủ dự án phải có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án kinh doanh Nhà nghỉ Ngọc Trân và chỉ được thực hiện khi có sự chấp nhận bằng văn bản của ủy ban nhân dân huyện Châu thành./.       

 

                                                                    TM. UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:                              

- Chủ dự án (Cơ sở)

- Lưu VP                          

                                                                                    

 

                                                                                     Tống Hoàng Khôi