</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 29/GCN-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

 

   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ........./2012/GXN.UBND

                                                        Châu Thành , ngày........tháng.........năm 2012

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của dự án: Trạm cấp nước Ngã Sáu  

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lượt, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

            Xét nội dung đề án Bảo vệ môi trường đơn giản của dự án Trạm cấp nước Ngã Sáu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang – Chi nhánh cấp thoát nước – CTĐT Châu Thành và kèm theo văn bản đề nghị của phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Châu Thành.                       

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH XÁC NHẬN:

 

Điều 1. Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án Trạm cấp nước Ngã Sau của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang lập đã được đăng ký tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành.

Điều 2. Chủ cơ sở có trách nhiệm:

            2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đề ra trong đề án; đảm bảo các chất thải và các vấn đề môi trường khác được quản lý, xử lý đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

            2.2. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

            Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

 

                                                             TM.UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

                                                                        KT. CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ dự án (Cơ sở)

- Lưu VP        

                                                                       

 

                                                                        Tống Hoàng Khôi