</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 27/GCN-UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 11 năm 2012

  

   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ........./2012/TB.UBND

                                                                      Châu Thành, ngày........tháng.........năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 

của dự án: Nhà máy Sản xuất bao bì - In  

                                                                                                                               

                   

Kính gửi:  Ông Trần Văn Sỹ – Giám đốc Cty TNHH MTV Bao Bì Vemedim                  

                  

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất Bao bì - In, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành xin thông báo như sau:

1. Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

2. Chủ dự án là Công ty TNHH MTV Bao bì Vemedim (Đại diện Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc) có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất Bao bì - In trong giai đoạn xây dựng cũng như trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

3. Bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký và Thông báo này là căn cứ để các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Bao bì - In.

4. Chủ dự án phải có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất Bao bì - In và chỉ được thực hiện khi có sự chấp nhận bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Châu thành./.

 

                                                    TM. UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

                               KT. CHỦ TỊCH

                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:                              

- Chủ dự án (Cơ sở)

- Lưu VP

                                                                             

  

          Tống Hoàng Khôi