</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/GCN-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

 

Ông: Bùi Văn Bảy

Sinh năm: 1949                                                    Nam/Nữ: Nam

Nguyên quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trú quán: Ấp I, xã Tân Lập I, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Nhập ngũ, tham gia công tác: Ngày 21 tháng 3 năm 1970.

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: Xã Đội phó.

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: Xã đội xã Đông Phước.

Bị thương ngày 05 tháng 10 năm 1973.

Nơi bị thương: Đồn Kinh Nhỏ, xã Đông Phước.

Trường hợp bị thương: Cùng với đơn vị đánh diệt đồn Kinh Nhỏ.

Các vết thương thực thể: 01 vết thương đùi chân phải, 01 vết thương ở cột sống thắt lưng.

Sau khi bị thương được điều trị tại Quân y xã Đông Phước.

Ra viện ngày 25 tháng 10 năm 1973.

 

Nơi nhận;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Ông Bùi Văn Bảy;

- Lưu: VT.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô