</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 9/GCN-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 5 năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

hướng dẫn tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 
 
 

 


CHỨNG NHẬN

 

 

 

Trang trại của Ông (bà): Lê Hoài An, năm sinh 1977.

Hộ khẩu thường trú:Ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

 

ĐẠT TIÊU CHÍ KINH TẾ TRANG TRẠI

 

Địa điểm trang trại: ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực sản xuất của trang trại: Cung cấp thịt dê và con giống

         

 

 

 

Châu Thành ngày ......... tháng ...... năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   CHỦ TỊCH

 

 

Số ............/........./CNKTTT