</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 362/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Về việc kiểm tra, báo cáo nội dung đơn của bà

Nguyễn Thị Tám

 

 

                                       Kính gửi: Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm.

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Ban tiếp công dân UBND huyện Châu Thành có nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tám, cư ngụ ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Địa điểm kinh doanh: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Nội dung: Bà Nguyễn Thị Tám phản ánh  ông Toàn công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Mái Dầm có nhận tiền hối lộ con gái của bà Tám và làm khó khăn trong việc kinh danh.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Tám, cư ngụ địa chỉ nêu trên. Đồng thời, báo cáo kết quả UBND huyện thời gian trước ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm đơn)

 

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi