</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 361/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

V/v xác định khiếu nại

của ông Lê Văn Thanh

 

 

Kính gửi:  Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

 

UBND huyện nhận được Thông báo số 05/2018/ TLST-HC ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thụ lý vụ án hành chính: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” theo đơn của ông Lê Văn Thanh, cư ngụ ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

UBND huyện xin trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Thanh như sau:

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Được công bố ngày 03 tháng 10 năm 2008.

Ngày 10 tháng 5 năm 2010, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 09 tháng 02 năm 2011, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích đất để thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 01420 ký ngày 29 tháng 02 năm 2008 thể hiện ông Lê Văn Thanh được quyền sử dụng thửa đất số 2410 có tổng diện tích là: 1.441m2. Loại đất 2L.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 01421 ký ngày 29 tháng 02 năm 2008 thể hiện ông Lê Văn Thanh được quyền sử dụng thửa đất số 2411 có tổng diện tích là: 3.795m2. Loại đất 2L.

Biên bản kiểm định ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng huyện (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) thể hiện hộ Lê Văn Thanh bị ảnh hưởng:

- Về đất: Tổng diện tích đo đạc thực tế bị ảnh hưởng là 5.152,5m2, bao gồm thửa 2410 và 2411.

- Cây trồng: Cam sành, mãng cầu, hạnh.

Biên bản xét tính pháp lý ngày 17 tháng 6 năm 2009 xác nhận:

- Đất: Diện tích đất bị ảnh hưởng là 5.152,5m2.

- Tự chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Ngày 08 tháng 6 năm 2010, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu (đợt 1). Thể hiện hộ Lê Văn Thanh được bồi thường, hỗ trợ về đất, vật kiến trúc, cây trồng và hỗ trợ với tổng số tiền: 1.069.339.100 đồng nhưng không được hỗ trợ chi phí cải tạo đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm tại thửa 2410 và thửa 2411 với tổng diện tích 5.152,5m2.

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Thanh tra huyện làm việc với ông Lê Văn Thanh, ông trình bày: “Nguồn gốc đất của 02 thửa đất 2410 và 2411 là của cha ông tên Lê Văn Mẫn canh tác sử dụng. Khoảng năm 1990 sau khi ông lập gia đình cha đã cho vợ chồng ông 04 công tầm 03 mét để vợ chồng ông canh tác, đất tọa lạc tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, lúc cho đất hiện trạng là đất trồng cây lúa nước. Thời gian sau vợ chồng ông có chuyển sang trồng rẫy (không nhớ rõ năm mấy). Đến khoảng năm 2002 gia đình ông mới trồng xen cây cam sành trên các líp rẫy. Ngoài lời trình bày miệng ra ông không cung cấp được giấy tờ gì để chứng minh thời điểm ông đã lên vườn”.

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Thanh tra huyện làm việc với UBND thị trấn Mái Dầm xác nhận: “Ông Lê Văn Thanh, cư ngụ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú và có đất ở thị trấn Mái Dầm, hộ ông Lê Văn Thanh tự chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm tại thửa 2410 và thửa 2411 sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. Trong khu vực này thì các chủ sử dụng đất đều lên vườn sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. UBND thị trấn Mái Dầm thống nhất giữ nguyên theo xác nhận pháp lý ban đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 2009”.

* Yêu cầu hỗ trợ chi phí cải tạo đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm tại thửa 2410 và thửa 2411 với tổng diện tích 5.152,5m2: Phần đất của ông Thanh tại thửa 2410 và 2411 có tổng diện tích đất là 5.152,5m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 29 tháng 02 năm 2008 là loại đất lúa và UBND thị trấn Mái Dầm đã xác nhận hộ ông Lê Văn Thanh đã hỗ trợ chi phí cải tạo đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. Căn cứ Khoản 3, Điều 31 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định: "Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, nhưng thực tế hộ gia đình, cá nhân đã tự chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, thì người đang sử dụng đất ngoài việc được bồi thường đất trồng cây hàng năm còn được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất để cải tạo từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa mức giá đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm (chênh lệch giá đất được bồi thường)”. Đối chiếu quy định này thì phần yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư để cải tạo từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm tại thửa 2410 và thửa 2411 của ông Lê Văn Thanh là không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành không hỗ trợ chi phí đầu tư để cải tạo từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm cho ông Lê Văn Thanh là đúng quy định.

Vì vậy, UBND huyện giữ nguyên Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Trên đây là ý kiến của UBND huyện đối với khiếu kiện của ông Lê Văn Thanh./.

Nơi nhận:

- Như kính gủi;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi