</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 185/UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 2 năm 2018

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

 

 

 

                    Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 335/STC-HCSN ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu dự thảo Quyết định ban hành “Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Ủy ban nhân dân huyện thống nhất theo nội dung dự thảo Quyết định.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến Sở Tài chính được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng