</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 184/UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 2 năm 2018

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 26/TB-VP.UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

                      Kính gửi: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

 

 Thực hiện Thông báo số 26/TB-VP.UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp hộ Đoàn Quốc Cao (còn 02 mộ chưa di dời). Đồng thời, báo cáo đề xuất UBND huyện để xem xét, hỗ trợ thêm cho hộ dân di dời theo quy định.

 (Đính kèm Thông báo số 26/TB-VP.UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018)

   Đề nghị đơn vị quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như kính gửi;                                                 

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phiên