</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 182/UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 2 năm 2018

V/v kiểm tra, giải quyết nội dung đơn ông Hồ Văn Coi

 

 

          Kính gửi:

-         Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

-         Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành.

 

 

Ban tiếp công dân Văn phòng HĐND& UBND huyện Châu Thành có nhận được đơn của ông Hồ Văn Coi (được ông Hồ Quang Xem ủy quyền) , cư ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nội dung: Ông Hồ Văn Coi yêu cầu được chuyển nhượng quyền sử dụng một phần thửa đất số 1561; bồi hoàn số đất đã bị thu hồi dự án: Xây dựng Tái định cư Khu I.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra nội dung đơn của ông Hồ Văn Coi xin được chuyển nhượng quyền sử dụng một phần thửa đất số 1561.

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành kiểm điểm tra giải quyết nội dung yêu cầu bồi hoàn số đất đã bị thu hồi của ông Hồ Văn Coi.

Thời gian báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm hồ sơ)

 

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi