</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 181/UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 2 năm 2018

V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hăng

 

 

 

                                    Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Hăng

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Ban tiếp công dân huyện Châu Thành có nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hăng, cư ngụ ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng dự án Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nội dung: Ông Nguyễn Văn Hăng yêu cầu kiểm tra lại việc chênh lệch bồi thường số cây trồng chết.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

          Diện tích đất của ông Nguyễn Văn Hăng bị ảnh hưởng do thực hiện các tuyến lộ trước đây diện tích 3.149,5m2 đất, mật độ cho phép là 1.400 cây cam sành. Số cây cam sành trước đây cụ thể như sau: loại A: 72 cây; loại B: 218 cây; loại C: 872 cây, tổng số cây là 1.162 cây.

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND huyện ban hành Quyết định số 7458/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Văn Hăng bị ảnh hưởng diện tích 734,6 m2 đất, mật độ cho phép là 326 cây với số cây loại A 17 cây, loại B là 51 cây, loại C 203 cây tổng cộng số lượng cây là 271 cây (thấp hơn so với mật độ cho phép là 55 cây). Ngoài ra ông Nguyễn Văn Hăng còn được hỗ trợ cây trồng xen với số tiền 12.996.321 đồng (tính theo tỷ lệ).

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cây trồng cũ là: 59.646321 đồng và giá trị bồi thường, hỗ trợ cây trồng mới là: 56.529.000 đồng. Như vậy, ông Nguyễn Văn Hăng được phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành với số tiền là: 3.117.321 đồng tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 là phù hợp, đúng quy định.

Từ những cơ sở trên yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hăng không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện thông báo đến ông Nguyễn Văn Hăng được biết./.           

 Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH

- Như trên;

- UBND thị trấn Ngã Sáu;

- Lưu: VT.