</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 179/UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 2 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 

 


     Số:          /UBND

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


                 Châu Thành, ngày        tháng     năm 2018

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

`

Căn cứ Công văn số 227/STNMT-TT ngày 05 tháng 2 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành lập danh sách cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

01

Lê Thị Thùy Như

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

0983456049

nhutnmt@gmail.com

 

Trên đây là danh sách cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Phòng TN&MT;

- Lưu: VT.                                                                              

CHỦ TỊCH