</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 178/UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 2 năm 2018

V/v tham mưu UBND huyện báo cáo theo Đề cương Kế hoạch giám sát về tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự   

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Giao Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo Đề cương Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 21 tháng 02 năm 2018.

Yêu cầu Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm Kế hoạch số 01/KH-ĐGS và Đề cương)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

    Tống Hoàng Khôi