</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 177/UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 2 năm 2018

Về việc tham mưu UBND huyện phúc đáp Công văn số 37/CV.TA ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành

 

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 

UBND huyện Châu Thành có nhận Công văn số 37/CV.TA ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

* Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Phượng.

Địa chỉ: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp thông tin và hồ sơ có liên quan nội dung đề nghị nêu trên, báo cáo UBND huyện trước ngày 22 tháng 02 năm 2018 để UBND huyện xem xét, phúc đáp Công văn của Tòa án nhân dân huyện theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm Công văn số 37/CV.TA ngày 01 tháng 02 năm 2018)

 

Nơi nhận:                                                         

- Như trên;                                                        

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi