</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 166/UBND Châu Thành, ngày 5 tháng 2 năm 2018

V/v báo cáo kết quả giải

quyết thủ tục hành chính qua

  dịch vụ bưu chính công ích

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện Công văn số 76/STTTT-BCVT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc cung cấp số liệu phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo kết quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện như sau:

Ủy ban nhân dân huyện đã xác nhận việc thực hiện ký kết giữa Bưu điện huyện và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích vào ngày 27/10/2017. Đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của UBND huyện Châu Thành./.

 

Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu VT.