</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 175/UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 2 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 

 


     Số:          /UBND

V/v ý kiến việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


                 Châu Thành, ngày        tháng     năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

`

Qua khảo sát, đối chiếu vị trí đất dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có ý kiến như sau:

1. Tại vị trí đất dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu của ông Thái Quang Thái tại thửa đất số 893 và thửa đất số 894 thuộc tờ bản đồ số 09 tọa lạc tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Theo quy hoạch xây dựng xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ), thì vị trí đất dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu nằm trên tuyến dân cư cặp Tỉnh lộ 925, ngoài quy hoạch trung tâm xã, phù hợp để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

2. Tại vị trí đất dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Dầu khí Ngọc Trai Phú Quốc tại thửa đất số 3365 và thửa đất số 3364 thuộc tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Theo quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thì vị trí đất dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu được quy hoạch xây dựng là đất công trình thương mại dịch vụ - đa chức năng + ở, phù hợp để xây dựng cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, hiện tại phần mặt tiền của thửa đất chưa tiếp giáp với đường giao thông và còn phần đất khoảng 453m2 (chiều rộng 26,4m, chiều dài 17,175m) là đất công do Nhà nước quản lý (phần đất công thuộc Tỉnh lộ 925 cũ và kênh thủy lại cũ). Đối với phần đất công do Nhà nước quản lý thực hiện đúng theo quy định Luật Đất đai năm 2013, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Châu Thành, xin báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như kính gửi;

- Phòng KTHT;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH