</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 169/UBND Châu Thành, ngày 6 tháng 2 năm 2018

Về việc tham mưu UBND huyện phúc đáp Công văn số 29/2018/CV.DS ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

 

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 

UBND huyện Châu Thành có nhận Công văn số 29/2018/CV.DS ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa:

* Nguyên đơn:

1. Ông Lê Văn Huệ.

2. Bà Bùi Thị Đầy

Cùng trú tại: ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Văn Huệ ủy quyền lại cho bà Bùi Thị Đầy.

* Bị đơn: Ông Lê Văn Đức. Địa chỉ: ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Ngô Thị Thanh Hồng. Địa chỉ: ấp B1, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Ông Lê Tiến Anh.

- Ông Nguyễn Văn Còn.

Cùng địa chỉ: ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp thông tin và hồ sơ có liên quan nội dung đề nghị nêu trên, báo cáo UBND huyện trước ngày 24 tháng 02 năm 2018 để UBND huyện xem xét, phúc đáp Công văn của Tòa án nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm Công văn số 29/2018/CV.DS ngày 31 tháng 01 năm 2018)

 

Nơi nhận:                                                         

- Như trên;                                                        

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH