</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 858/UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 


Số            /UBND

V/v chủ trương giao quyền chủ đầu tư khắc phục 04 điểm sạt lở trên địa bàn huyện (đợt 3)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


            Châu Thành, ngày        tháng        năm  2017

                                 

                                  Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- UBND thị trấn Mái Dầm;

- UBND xã Đông Phú;

- UBND xã Đông Thạnh;

- UBND thị trấn Ngã Sáu.

 

 

 

         Xét Tờ trình số 448/TTr.TCKH ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống  nhất chủ trương và giao làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện các trình tự thủ tục khắc phục 04 điểm sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3), cụ thể như sau:

 

STT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Địa Điểm xây dựng

Khái toán

(đồng)

1

Khắc phục 01 điểm sạt lở (đập Nguyễn Thị Hồng) trên địa bàn thị trấn Mái Dầm năm 2017

UBND thị trấn Mái Dầm

Thị trấn Mái Dầm

34.00.000                            

  2

Khắc phục 01 điểm sạt lở (đập Sáu Cuôl) trên địa bàn xã Đông Phú năm 2017

UBND xã Đông Phú

Xã Đông Phú

99.000.000

3

Khắc phục 01 điểm sạt lở (đập Đìa Sấu) trên địa bàn xã Đông Thạnh năm 2017

UBND xã Đông Thạnh

Xã Đông Thạnh

98.000.000

4

Khắc phục 01 điểm sạt lở (đập Nguyễn Văn Mãnh) trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu năm 2017

UBND thị trấn Ngã Sáu

Thị trấn Ngã Sáu

44.000.000

         

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2017.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Giao các đơn vị được làm chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định.

3. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn vốn để thực hiện các công trình trên và hướng dẫn thủ tục cho các chủ đầu tư thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH