</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 857/UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 


Số             /UBND

V/v chủ trương và giao quyền chủ đầu tư khắc phục 09 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


            Châu Thành, ngày        tháng        năm  2017

                                 

                                  

                                 

                                     Kính gửi:

  - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

  - Phòng Nông nghiệp và PTNT;

 

 

                   Xét Tờ trình số 450/TTr.TCKH ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương và giao Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư thực hiện công trình: Khắc phục 09 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện năm 2017, cụ thể như sau:

- Tên công trình: Khắc phục 09 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn huyện.

- Mục tiêu: Nâng cấp, sửa chữa các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

- Quy mô: Khắc phục 09 điểm có nguy cơ sạt lở, với chiều dài 309,5m

- Kinh phí thực hiện: 798.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Dự phòng ngân sách huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

          3. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT&HT;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH