</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 856/UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 


Số             /UBND

V/v chủ trương và giao quyền chủ đầu tư thực hiện công trình khắc phục điểm ngập úng hàng năm phía sau UBND thị trấn Ngã Sáu năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


            Châu Thành, ngày        tháng        năm  2017

                                 

                                  

                                 

                                     Kính gửi:

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT;

 - UBND thị trấn Ngã Sáu.

 

 

                   Xét Tờ trình số 452/TTr.TCKH ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương và giao Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Sáu làm chủ đầu tư thực hiện công trình: Khắc phục điểm ngập úng hàng năm phía sau UBND thị trấn Ngã Sáu năm 2017, cụ thể như sau:

- Tên công trình: Khắc phục điểm ngập úng hàng năm phía sau UBND thị trấn Ngã Sáu năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng hàng năm, nhằm bảo vệ môi trường.

- Quy mô: Xây dựng mới 150,5 mét cống thoát nước.

- Kinh phí thực hiện: 68.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Dự phòng ngân sách huyện năm 2017.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Giao UBND thị trấn Ngã Sáu triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

          3. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT&HT;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH