</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 855/UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 470/CAT-PC81 ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Công an tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

 

Kính gửi: Công an huyện

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 470/CAT-PC81 ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Công an tỉnh Hậu Giang về việc sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo nội dung Công văn nêu trên.

Yêu cầu Công an huyện thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này/.

(Đính kèm Công văn số 470/CAT-PC81 và Đề cương)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi