</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 852/UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

V/v kiểm tra, tham mưu nội dung đơn của Đinh Công Cọp

 

 

                             Kính gửi: Tư pháp huyện.

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Ban tiếp công dân UBND huyện Châu Thành có nhận được đơn của ông Đinh Công Cọp, cư ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nội dung: Ông Đinh Công Cọp yêu cầu được bồi thường nhà nước.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tư pháp huyện kiểm tra nội dung đơn của ông Đinh Công Cọp ngụ địa chỉ nêu trên. Đồng thời, tham mưu, báo cáo đề xuất UBND huyện hướng giải quyết, thời gian trước ngày 26 tháng 9 năm 2017.

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm hồ sơ)

 

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.Diễm

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi