</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 851/UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v cho ý kiến đầu tư dự án Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu trung tâm thương mại Ngã Sáu

 

 

 

  

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

UBND huyện Châu Thành kính trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng dự án: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TRUNG TÂM thương mại Ngã Sáu với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu trung tâm thương mại Ngã Sáu;

2. Dự án nhóm: C;

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Hậu Giang;

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Châu Thành;

5. Tên chủ đu tư (nếu có): Ban QLDA-ĐTXD huyện Châu Thành;

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 6.000 triệu đồng, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 01 năm (năm 2018), như sau:

 

Năm

Phân kỳ đầu tư

(Triệu đồng)

Năm 2018 (ngân sách)

5.000

Nguồn vận động tài trợ

1.000

Tổng

6.000

 

8. Nguồn vốn đề nghị thm định: Cân đôi ngân sách địa phương cấp tỉnh thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 5.000 triệu đồng, còn lại vận động 1.000 triệu đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Chỉnh trang đô thị;

10. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018;

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây mới;

Kính trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến việc đầu tư dự án trên để Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trình cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP./.

  

 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 
   
   

- Lưu: VT.