</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 850/UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

Số:          /UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

              Châu Thành, ngày        tháng      năm 2017

V/v tham mưu UBND huyện xây dựng Phương án: Ứng phó thiên tai và Phòng chống lũ lụt trên địa bàn

 

 

 

 

          

                                       Kính gửi:

                                                   - Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Trạm Thủy lợi huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

                

 

Thực hiện Phương án số 2 và 3/PA-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai và Phòng, chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 Để chủ động kịp thời phòng tránh, ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện) chủ trì phối hợp với ngành chức năng liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác điều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó tình trạng lũ lụt xảy ra và Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn.

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án ứng phó thiên tai và cụ thể hóa các biện pháp thực hiện trên địa bàn dân cư, để chủ động triển khai thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần Công văn này./.

(Đính kèm Phương án số 2 và 3/PA-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH