</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 849/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v góp ý kiến phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 1245/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc đóng góp ý kiến phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu nội dung phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất theo nội dung điều chỉnh Quy hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng